UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA

Starši uveljavljajo znižano plačilo z vlogo na ustreznem obrazcu. Vlogo odda eden izmed staršev na krajevno pristojnem centru za socialno delo (CSD). Za otroke, ki so že vključeni v vrtec, se znižano plačilo uveljavi s 1. januarjem naslednjega leta. Za otroke, ki bodo vključeni 1. septembra oziroma med šolskim letom, morajo starši vlogo za znižano plačilo vložiti najkasneje 30 dni pred vključitvijo.

PLAČILO VRTCA

Cene programov v vrtcu krijejo starši in občina. Občina krije del cene programa za otroke, katerih starši imajo na njenem območju STALNO PREBIVALIŠČE. Plačilo staršev določi CSD na podlagi lestvice, ki starše razporeja v razrede od 1 do 9. Pri tem se upošteva neto mesečni dohodek na člana v primerjavi s povprečno neto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Starši plačajo največ 77 % cene programa, v katerega je vključen otrok oziroma najmanj 10 % cene programa.

REZERVACIJA

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času šolskih počitnic rezervirati mesto v enoti vrtca, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 35 % njim določenega zneska plačila. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Lenart, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.