VPIS V VRTEC

Vpis otrok v enoto VRTEC poteka vse leto do 31. 3. tekočega leta, in sicer na podlagi prijave in prostih mest za naslednje šolsko leto.

Razpis o vpisu otrok v OŠ Lenart – enota vrtec je objavljen v Ovtarjevih novicah , na oglasnih deskah v vrtcu in na spletni strani vrtca.

Otroke sprejemamo na podlagi VLOGE ZA VPIS in izpolnjenih KRITERIJEV za sprejem. Vlogo starši vložijo v tajništvu ENOTE VRTCA, Gubčeva 3 v Lenartu.

Več informacij na: https://www.vrteclenart.si/objava-za-vpis-v-vrtec/

INFORMACIJE so na voljo na telefonskih številkah 02 7200 440 in 02 7200 444.

O sprejemu otrok odloča KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec v Lenartu. O vključitvi otroka v vrtec starše pisno obvestimo.

V mesecu juniju je sestanek za starše novo sprejetih otrok.

Otroci pričnejo obiskovati vrtec z datumom sprejema, ki se določi ob vpisu. Starši do 31. maja oz. najkasneje do 10. junija, tekočega leta podpišejo POGODBO O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA. Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda Sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.

IZPIS

Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti vsaj 15 dni pred dnem izpisa, s podpisom posebnega obrazca na upravi vrtca. Ob izpisu otroka prejmete zdravniško potrdilo otroka pri vzgojiteljici v vrtcu.