VZGOJA ZA ŽIVLJENJE – O BLIŽINI, SPOŠTOVANJU IN MEJAH MED ODRASLIMI IN OTROKI

Vrtec je prostor, ki izraža in ustvarja kulturo. Govor o predšolski vzgoji je tudi govor, ki mora upoštevati socialne spremembe v ekonomiji, znanosti, umetnosti, človeških odnosih in v navadah. Vse navedeno vpliva na otrokov odnos do življenjske realnosti, ki določa nastajanje novih vzgojnih vsebin in praks ter novih problemov in njihovih rešitev. Otroci so udeleženi v projektih in številnih drugih aktivnostih: v spontani igri v prostoru in zunaj, igrah vlog, dramatizacijah, v umetnostnih dejavnostih …

Otroci v vrtcu niso »državljani na čakanju«, ki jih pripravljamo za nedoločeno prihodnost, ampak »nastajajoči« državljani, ki sodelujejo pri oblikovanju svojega sveta. (Dyrfjoro)

Veliko pozornosti namenjamo razvoju osebnosti (identitete) vsakega posameznega otroka in odnosom med otroki kakor tudi med otroki in odraslimi. To je zelo občutljivo področje, vendar smo zbrali voljo in pogum ter se lotili področja življenja, ki je zelo pomembno. Ena od velikih, morda celo najtežjih nalog, ki jo moramo pri tem opraviti, je ravnanje z lastnimi čustvi. Trudimo se, da na tej poti ustvarjamo prijazne odnose in se skupaj z otroki učimo čustveno- inteligentnega odzivanja v različnih situacijah. Različne tehnike, vaje, igre so dejavnosti, ki prav gotovo vplivajo na zdravje, dobro počutje in poklanjanje ljubezni življenju.

Vsak otrok se rodi s sto jeziki in prav je, da mu jih dovolimo razvijati. Zavestno spodbujamo vse oblike otrokovega izražanja – te so: gib, mimika, barva, risba, lutka, ritem, glasba, govor – ter mu s tem omogočamo, da lahko na različne načine izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi. (Devjak)

Pomembno je druženje, povezovanje in sodelovanje med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu: otroci, vzgojitelji, starši.

CILJI:

V vrtcu smo zavezani k ciljem, ki jih določata Zakon o vrtcih in Kurikulum za vrtce (nacionalni dokument). Poleg teh ciljev bomo pri nas skrbeli še za:

 • spoštovanje vseh udeležencev v življenju vrtca in za sožitje v skupnosti, ki jo predstavlja vrtec kot prostor vzgoje in izobraževanja za življenje;
 • upoštevanje drugačnosti;
 • krepitev zdravega občutka lastne vrednosti in dobre samopodobe – vsak otrok je osebnost zase;
 • spodbujanje otrokovih kompetenc;
 • vzgojo za demokratično državljanstvo in medkulturni dialog;
 • primeren prostor, ki nudi možnost sodelovanja in hkrati možnost umika posameznega otroka v zasebnost;
 • zdrave prehranjevalne navade;
 • raznovrsten počitek, ki je usklajen s potrebami in z željami otrok;
 • vsakodnevne dejavnosti na prostem;
 • učenje v sožitju z naravo;
 • spodbudno učno okolje – upoštevanje otrokovih pobud, idej ter razvijanje otrokove občutljivosti in zavesti o problemih in rešitvah.