PROGRAMI V VRTCU

Programi so namenjeni otrokom od 11-ega meseca starosti do vstopa v šolo. 

IZVAJAMO CELODNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur) IN POLDNEVNI PROGRAM (4 – 6 ur).

Programa obsegata vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.
Življenje v vrtcu se odvija po nacionalnem dokumentu KURIKULU, ki je strokovna podlaga za izpeljave v različnih programih.

Dejavnosti, ki prinašajo otrokom in staršem veliko veselja, prijetnih druženj in skupnih doživetij:  

 • PRAZNOVANJA: rojstni dnevi otrok, različni prazniki idr.
 • V OBJEMU JESENI
 • VRTČEVSKA TRGATEV
 • TEDEN OTROKA
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 • V OBJEMU ZIME
 • PRAZNIČNI DECEMBER
 • ZIMSKI ŠPORTNI DAN
 • PUST – sodelovanje na tradicionalni sobotni pustni povorki v Lenartu
 • V OBJEMU POMLADI
 • DAN DRUŽINE – PRAZNIK MAMIC, ŽENA
 • DAN ZEMLJE – EKO TEDEN
 • ŠPORTNE DEJAVNOSTI V VRTČEVSKI TELOVADNICI
 • KONCERT OPZ KAMENČKI in FOLKLORE
 • V OBJEMU POLETJA 
 • ZAKLJUČEK VRTČEVSKEGA LETA – DRUŽENJE TREH GENERACIJ – ŠPORT ŠPAS

OBOGATITVENI PROGRAMI, ki jih izvajajo strokovne delavke in se odvijajo v času, ko je otrok v vrtcu:

To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od programa in interesa otrok. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, kmetij … Staršem teh dejavnosti ni potrebno dodatno plačati. V času počitnic obogatitvenih dejavnosti ne izvajamo. 

 • PEVSKI ZBOR.
 •  
 • KNJIŽNI ŠKRATKI (dejavnosti, kjer strokovna delavka otrokom približa književnost na bogat in svojevrsten način).
 • MALI SONČEK: Športni program je namenjen otrokom, starih od 2 do 11 let. Izvajajo ga vrtci, osnovne šole, pa tudi društva ali zasebniki. Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih.
 • PLANINSTVO skupaj s Planinskim društvom Lenart.
 • KOLESARJENJE skupaj s kolesarskim klubom TBP Lenart.

DODATNI PROGRAMI

Niso del izvedbenega kurikula  vrtca. Sodijo med storitveno dejavnost in se v vrtcu izvajajo predvsem na željo staršev. Ne posegajo v program vrtca in se lahko izvajajo šele takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Starši v skladu z okrožnico Ministrstva za šolstvo in šport (Okrožnica št. 602-5/2007 z dne 29. 6. 2007) podpišejo izjavo, da po zaključku dodatnega programa pridejo po otroka, ki se ne vrača več v oddelek. Ko gre otrok na določen dan na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. Odgovornost prevzamejo starši, za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost, pa njeni izvajalci. O tem, da se otrok pred prihodom staršev iz službe vključi v dodatno dejavnost, starši podpišejo izjavo vzgojiteljici oddelka, v katerega je otrok vključen. Izvajalec dodatnega programa prevzame otroke v oddelkih in jih odpelje v igralnico oz. prostor, ki je za to določen.  Pogoj za izvedbo dodatnega programa je dodatno plačilo s strani staršev. Izvajalci zaračunavajo stroške direktno staršem. Vrtec obvešča starše o ponudbi dodatnih dejavnosti preko plakatov, obvestil in na spletni strani vrtca.

Dodatne programe izvajajo zunanji sodelavci. Tečaji se izvajajo v strnjeni obliki enkrat na teden v določenih mesecih.

Tečaji se odvijajo v popoldanskem času po 14.30, ko se že združujejo skupine in otroci odhajajo domov.

Tečaji so namenjeni otrokom od tretjega do petega leta starosti, pa do vstopa v šolo.

Z izvajalcem dodatnega programa vrtec podpiše pogodbo o uporabi prostorov. Odgovornost za izvajanje programa in druge informacije starši urejajo z izvajalcem programa, ki nosi vso odgovornost od trenutka, ko starši s pisno prijavo otroka prijavijo v določen plačljiv program.

IZBIRA DEJAVNOSTI:

 MAŽORETKE Twirling, Plesni in mažoretni klub Lenart 4– 6 let
ŠPORTNA VADBA ZA OTROKE Matej Banič in Ina Pivljakovič                   3–6 let
ANGLEŠČINA Helen Doron English Lenart 3–6 let