SVETOVALNI DELAVCI 

Darka Sukič pedagoginja
Mojca Rebernak socialna delavka
Manuela Fišer specialna pedagoginja

 

SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU

Strokovne delavke svetovalne službe v vrtcu nudijo pomoč in sodelovanje z namenom, da bi bili vsi otroci, strokovni delavci in starši uspešni ter zadovoljni pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Svetovalna služba je namenjena vsem otrokom v vrtcu, pri čemer si strokovne delavke svetovalne službe prizadevajo za to, da bi odrasli otroke bolj razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali, in sicer z ustrezno podporo in pomočjo.

Pri tem se upošteva, da je otrok individuum, enkraten in neponovljiv. Vsak otrok ali skupina deluje na svoj način, v enakih situacijah različno.

Pedagoginja Darka Sukič in socialna delavka Mojca Rebernak delujeta v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo ter z etičnim kodeksom za delo v vrtcih, dopolnjujoč se s pravili varstva osebnih podatkov.

Staršem svetujeta na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine.

Z njima se lahko pogovorite, kadar potrebujete svetovanje in pomoč ob različnih dogodkih:

  • pri sprejemanju in uvajanju otroka v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo in pri prehodu v drugi vrtec,
  • pri prehodu otroka iz vrtca v šolo oziroma pri odločitvi za odlog šolanja,
  • ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine (rojstvo sorojencev, selitev, razveza, smrt, zdravstvene težave otroka, odvisnost, socialno-ekonomske stiske),
  • pri vzgoji in otrokovem razvoju (npr. dileme, vprašanja glede razvoja otroka ali načina vzgoje),
  • pri razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri spanju, hranjenju in bioritmu, odklanjanje vrtca, agresivno vedenje, nemirnost).

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko e-pošte.

Socialna delavka Mojca Rebernak vam je na voljo vsak torek od 7.30 do 13.30 in vsak četrtek od 7.30 do 11.30.

O možni pomoči otroku s posebnimi potrebami, ki bi potreboval dodatno strokovno pomoč ali prilagoditve za premagovanje razvojnih oziroma drugih težav (npr. težave z motoriko, koordinacijo, govorno-jezikovnimi motnjami), vam bo svetovala specialna pedagoginja Manuela Fišer. Svojo težavo pa lahko vedno zaupate tudi vzgojiteljici vašega otroka, ki se bo dogovorila za obisk svetovalne delavke v enoti.

OŠ Lenart – ENOTA VRTEC zavezuje Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. List RS, št. 104/2009), ki natančno opredeljuje aktivnosti, ki jih moramo izvesti kot vzgojno-izobraževalni zavod, in sicer v primerih, ko se pojavi sum, da je bil otrok žrtev katere koli oblike nasilja v družini. Poročilo o sumu nasilja nad otrokom je vrtec dolžan posredovati pristojnemu centru za socialno delo.